11 juni 1977 (maleis)

ia seorang lelaki, ia sembut hati
dan selalu tertawa
ia seorang jang muda umurnja
bagaimana ia dapat melakukan pekerdjaan
lamanja tiga minggu ia telah tewas